Uzņēmuma daļu pārdošana

Uzņēmuma daļu pārdošana ir kapitāldaļu atsavināšanais veids. Kapitāldaļu atsavināšanu regulē Komerclikums. Tas nosaka, ka jebkuram uzņēmuma dalībniekam/akcionāram ir tiesības brīvi atsavināt, tostarp arī pārdot, savu daļu, ja likumā vai statūtos nav noteikts citādi. Atsavināšanas līgums ir obligāti jāslēdz rakstveidā.

Daļas var pārdot par jebkuru cenu. Parasti visobjektīvākā cena ir atkarīga no vispārīgiem uzņemuma parametriem: ilgtermiņa ieguldījumi, pašu kapitāls un citi rādītāji. Ja daļas tiek pārdotas vairākiem citiem dalībniekiem (zemāk var izlasīt vairāk par dalībnieku pirmpirkuma tiesībām), tās tiek sadalītas strap visiem pircējiem proporcionāli tiem jau piederošām daļām.

Pirmpirkuma tiesības

Ja uzņēmuma dalībnieks vai akcionārs pārdod savu kapitāldaļu, parējiem dalībniekiem vai akcionāriem ir pirmpirkuma tiesības. Tas nozīmē, ka šim dalībniekam ir obligāti jāziņo par pārdošanu visiem pārējiem dalībniekiem (nosūtot arī pirkuma līgumu), un tiem ir tiesības nopirkt šo daļu pirms tā tiek piedāvāta ne-dalībniekiem.

Pirmpirkuma izlietošanas tiesības ilgst vienu mēnesi no momenta, kad dalībniekiem tiek paziņots par kapitāldaļu pārdošanu, ja vien statūtos nav norādīts citādi. Katram dalībniekam ir iespēja rakstveidā atteikties no savām pirmpirkuma tiesībām pirms ir iztecējis to laiks. Par primpirkuma tiesību izlietošanu vai atteikšanos no tiem dalībnieks paziņo gan personai, gura ir paziņojusi par kapitāldaļu pārdošanu, gan valdei. Pirmpirkuma tiesību laikā dalībnieks, kas pārdod daļu, nedrīkst nekādā veidā rīkoties ar to, kā arī nedrīkst nekā grozīt pārdošanas līguma noteikumus, vai arī rīkoties jebkādā citā veidā, kas pasliktinātu pārējo dalībnieku iespējas izmantot savas pirmpirkuma tiesības.

Izpirkuma tiesības

Ja dalībnieks nebija spējīgs izlietot savas pirmpirkuma tiesības daļu pārdevēja vai ieguvēja vainas dēļ, tam tiek piešķirtas izpirkuma tiesības. Izpirkuma tiesības ļauj iegūt pārdoto daļu, ignorējot ieguvēju, t.i. izpirkuma tiesībām ir priekšroka par ieguvēja tiesībām. Tās ilgst vienu mēnesi no momenta, kad šis dalībnieks uzzināja par pirmpirkuma tiesību neievērošanu.