Dokumentu apstrāde

Jebkurā uzņēmuma mērķis ir nodrošināt sekmīgu dokumentu apritini un kārtošanu uzņēmumā. Atkarībā no kompānijas lieluma mainās arī iekšējo un ārējo dokumentu apjoms. To kārtošana ikdienā var sagaidāt raizes, it īpaši, ja uzņēmumā nav algota grāmatvedības speciālista. SIA Grāmatvedības speciālisti nodrošinās dokumentu sakārtošanu un ikdienas kārtības uzturēšanu, lai nerastos lieki pārpratumi ar pircējiem, piegādātājiem vai citiem partneriem nozaudēju vai sabojātu dokumentu dēļ.

Dokumentu veidi

Jebkura ikdienas gaita uzņēmumā ir jādokumentē – to paveic lietvedības un grāmatvedības darbinieki. Grāmatvedības dokuments - rakstveida apliecinājums, ka ir noticis saimnieciskais darījums vai arī tas ir apliecinājums tiesībām veikt saimniecisku darījumu.

Rīkojums

Rīkojums ir tiesisks akts, ko savu pilnvaru ietvaros operatīvas darbības veikšanai izdod organizācijas vadītājs. Rīkojumus iedala rīkojumos par uzņēmuma darbību, personālsastāvu un komandējumiem.

Izziņa

Izziņa apstiprina vai sniedz īsas, būtiskas ziņas par kādu faktu vai personu.

Pilnvara

Pilnvara ir dokuments, kuru izsniedz pilnvarotai personai, piešķirot viņai kādas tiesības rīkoties vai uzticot veikt kādu uzdevumu pilnvaras izsniedzēja vārdā. Pilnvaru var izsniegt gan fiziska, gan juridiska persona.

Akts

Akts ir dokuments, ko sastādījušas vairākas personas un kas apstiprina noteiktus faktus un notikumus.

Protokols

Protokols ir dokuments, kas fiksē jautājumu apspriešanas un lēmumu pieņemšanas gaitu sapulcēs, apspriedēs, konferencēs un koleģiālo institūciju sēdēs, kā arī sarunās.

Plāns

Plāns ir dokuments, kurā hronoloģiskā vai loģiskā secībā ietver paredzamo darbu vai pasākumu sarakstu.

Maksājuma uzdevums

Bankas maksājuma uzdevums ir dokuments, ko noformē par naudas pārskaitījumu no uzņēmuma banku konta - pārskaitījums uzņēmuma piegādātājiem, algu izmaksas, nodokļu maksājumi un citi maksājumi.

Kases ieņēmumu orderis

Kases ieņēmumu orderis ir dokuments, kuru aizpilda veicot kases operāciju un saņemot skaidro naudu kasē.

Kases izdevumu orderis

Kases izdevumu orderis ir dokuments, kuru aizpilda veicot kases operāciju un izdodot skaidro naudu no kases.

Amortizācijas aprēķins

Dokuments, kuru aizpilda ne retāk kā katra gada pārskata beigās un aprēķina pamatlīdzekļu un nemateriālo līdzekļu nolietojumu.

EKA čeks

Dokuments, kas apstiprina pirkšanas vai pārdošanas darījumu ar elektronisko kases aparātu, kas notikusi starp divām personām. Uz čeka ir jābūt atbilstošiem rekvizītiem, lai to varētu izmantot grāmatvedības vajadzībām.

Pavadzīme

Pavadzīme ir dokuments, kuru izdod juridiska vai fiziska persona - kādas preces piegādātājs. Pavadzīmē tiek norādīts piegādājamās preces nosaukums, tips, veids, mērvienība, preces piegādātāja un saņēmēja nosaukums (firma), kā arī abu pušu rekvizīti - adreses, banku konti, norēķinu summa, norēķinu termiņš u.c. Atsevišķos gadījumos pavadzīme var tikt pielietota arī pakalpojumu piegādē.

Kvīts

Dokuments, kas apliecina darījumu starp divām pusēm par sniegto preci vai pakalpojumu skaidrā vai bezskraidā naudā.

Bankas konta izraksts

Bankas klienta konta naudas plūsmas stāvokļa atspoguļojums par noteiktu periodu.

Algu saraksts

Saraksts, kurā ierakstīti visi uzņēmuma darbinieki, viņu bruto un neto alga un kurā tie parakstās, algu saņemot.

Rēķins

Finanšu dokuments, ko izraksta preču nosūtītājs un piesūta preces saņēmējam samaksai par preci vai pakalpojumu. Rēķinā tiek ietverta informācija par produkta vai pakalpojuma nosaukumu, cenu, pārdošanas datumu, laiku utt.

Avansa norēķins

Dokuments, kas atspoguļo avansa izlietojumu un, kuru atspoguļo grāmatvedības uzskaitē.