Nodokļu deklarāciju, atskaišu sagatavošana un iesniegšana valsts iestādēs

Nodokļu deklarāciju iesniegšana

Nodokļi ir obligāti maksājumi valsts vai pašvaldību budžetos. Pirms iesniegšanas termiņa iestāšanās, nodokļu dati ir jāglabā, lai notiktu sekmīga nodokļu aprēķināšana un deklarāciju iesniegšana VID.

Kas attiecās uz uzņēmumiem, valsts budžetā tiek ieskaitīti sekojoši nodokļi: uzņēmumu ienākuma (100%), iedzīvotāju ienākuma (20%), VSAOI (speciālajā budžetā 100%), PVN (100%), akcīzes (100%), vieglo automobiļu un motociklu (100%), no azartspēlē (75%), no valsts mēroga izlozēm (100%), muitas nodoklis (100%), dabas resursu ieguves vai piesārņojuma (40%), videi kaitīgām precēm, preču iepakojumu, vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, transportlīdzekļiem, iekārtas emitēto siltumnīcefekta gāzu apjomu, kas nav ietverts nodoto siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu daudzumā, par dabas resursu ieguvi un lietošanu virs limitos noteiktā apjoma un virslimita piesārņojumu (100%), transportlīdzekļu ekspluatācijas (100%), uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu (100%) un elektroenerģijas (100%).

Pašvaldības budžetos nonāk sekojoši nodokļi: iedzīvotāju ienākumu (80%), nekustamā īpašuma (100%), no azartspēlēm (25%), no vietējām mēroga izlozēm (100%), dabas resursu ieguves vai piesārņojuma (60%) un radioaktīvo vielu izmantojums (100%), bīstamo atkritumu sadedzināšanu un zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanu, iesūknējot ģeoloģiskajās struktūrās dabasgāzi (100%).

Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija

Ik pārskata gadu uzņēmumiem Valsts ieņēmumu dienestā ir jāiesniedz uzņēmumu ienākuma deklarācija. Tā ir izveidota kā veidlapa, kurā ievietojot vajadzīgo informāciju var aprēķināt maksājamo nodokli. Nodoklis tiek aprēķināts tad, ja pārskata gadā, kā arī iepriekšējos gados ir bijusi peļņa un netiek segti zaudējumi. 2015. gadā UIN likme ir 15%.

Lai iegūtu maksājamo UIN ir jāaizpilda UIN deklarācija - dokuments, kurā tiek ņemts skaitlis no peļņas vai zaudējumu aprēķina "Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem" un veiktas attiecīgas darbības ko nosaka likums "Par uzņēmumu ienākuma nodokli". Rezultātā tiek iegūta ar UIN apliekamā summa, kura tad jau tiek reizināta ar nodokļa likmi.

Tā kā praksē mēdz būt situācijas, kad uzņēmumam peļņas vai zaudējumu aprēķinā pirms nodokļiem ir zaudējumi, bet nodoklis tik un tā ir jāmaksā (un otrādi), tad īsumā par galvenajām pozīcijām, kuras ietekmē summu kas apliekas ar uzņēmumu ienākuma nodokli:

  1. ar saimniecisko darbību nesaistītās izmaksas - palielina apiekamo ienākumu un attiecīgi maksājamo nodokli
  2. soda naudas un nokavējuma naudas - palielina apliekamo ienākumu
  3. uzkrājumi šaubīgiem debitoriem - palielina vai samazina apliekamo ienākumu, atkarībā no tā vai uzkrājumi palielinās, vai samazinās
  4. 40% no reprezentācijas izdevumiem izmantotās summas - palielina apliekamo ienākumu
  5. Izdevumi, kas saistīti ar reprezentatīva vieglā automobiļa ekspluatāciju un uzturēšanu - palielina apliekamo ienākumu
  6. pamatlīdzekļu nolietojums - apliekamo ienākumu palielina par finanšu nolietojumu, kas uzrādīts peļņas vai zaudējumuaprēķinā un samazina par nolietojumu nodokļiem, kurš aprēķinās saskaņā ar likuma 13.pantu.
  7. Nekustamā īpašuma nodokļa summa, kas nav iekļauta deklarācijas - samazina apliekamo ienākumu, ja tā jau nav iekļauta aprēķinātajā peļņā pirms nodokļiem
  8. Likums paredz arī iespēju segt iepriekšējo periodu zaudējumus pirms nodokļa aprēķināšanas, bet ar nosacījumiem

Iegūto rezultātu reizinot ar UIN likmi, iegūst aprēķināto UIN.

Papildus vēl likums paredz arī nodokļa atlaides.

Uzmanību! Ņemot vērā šo aprakstu nevar aprēķināt precīzu nodokli. Tikai UIN deklarācijas aizpildīšana garantēs pareizu nodokļa summu.

Mikrouzņēmumu nodokļa atskaite

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem nav ar likumu noteikts maksāt uzņēmumu ienākuma nodokli, bet gan mikro nodokli. Atskaites uzņēmējiem jāiesniedz katru ceturksni. Nodokļa likme – 9%. Deklarācijā jānorāda rādītāji par katru ceturkni – apgrozījums, darbinieku skaits un darbinieku ienākumi pa mēnešiem.

Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija

Par pirktām, pārdotām, improtētām, eksportētām precēm bieži var nākties aprēķināt pievienotās vērtības nodokli. Valsts ieņēmumu dienesta administrētais nodoklis uzņēmumiem jāizpilda speciāli izveidotā deklarācijā, kas nav viena no tām vieglākajām. Pavisam nesen VID izdeva plašu materiālu, lai palīdzētu aizpildīt un izprast deklarāciju. Tas atrodams šeit.

PVN deklarāciju iesniedz ik pārskata gadu apvienojot visus notikumus.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācija

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācija jeb tā sauktā gada ienākuma deklarācija ir ikgadēja deklarācijas iesniegšana gan tiem, kam nepieciešams to obligāti darīt, gan brīvprātīgajiem, kuri vēlas tajā iekļaut attaisnotos izdevumus.

Deklarācija obligāti ir jāiesniedz fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību – IU, ZS ZvS, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji un kuriem deklarācijas ir jāiesniedz elektroniski izmantojot Elektronisko deklarēšanās sistēmu (EDS).

Brīvprātīgi deklarāciju drīkst iesniegt jebkura persona, kurai ir attaisnotie izdevumi un gada laikā ir maksātas IIN iemaksas. Likumā noteiktie attaisnotie izdevumi – apmaksātie izglītības un ārstniecības pakalpojumi, iemaksas pensiju fondos, veiktie apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam un citi). Aizpildot deklarāciju klāt jāpievieno čeki vai kvītis kā attaisnojuma dokumenti.