Elektroenerģijas nodoklis

Ar elektroenerģijas nodokli tiek aplikta elektroenerģija, kas piegādāta gala patērētājam un tā enerģija, kas piegādāta pašpatēriņam. To reglamentē 2006. gadā pieņemts un 2007. gadā stājies spēkā „Elektroenerģijas nodokļa likums”.

Nodoklis elektroenerģijai Latvijā ir ieviests atbilstoši Eiropas Komisijas direktīvu prasībām. Direktīvu ES pieņēma vēl 2003.gadā, t.i., pirms Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Pirms iestāšanās ES Latvija panāca pārejas periodus direktīvas piemērošanai, un Latvijai piešķirtie pārejas periodi arī tika ietverti ES direktīvā, un tie paredz, ka nodoklis Latvijai ir jāsāk piemērot no 2007.gada 1.janvāra.

Elektroenerģijas nodokļa maksātāji

Šī nodokļa maksātāji ir juridiskās personas, kurām atļauta elektroenerģijas tirdzniecība saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu. Tiešā veidā šis nodoklis nav jāmaksā mājsaimniecībām, tomēr skaidrs, ka šī nodokļa summa tiek vēlāk iekļauta iegādātās elektroenerģijas cenā.

Taksācijas periods

Nodokļa taksācijas periods ir viens kalendāra mēnesis, un nodoklis jāiemaksā valsts budžetā 25 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām. Nodokļa maksātājām ne vēlāk kā 25 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā elektroenerģijas nodokļa deklarācija.

Atbrīvojumi

Ar šo nodokli netiek aplikta elektroenerģija, kas iegūta izmantojot atjaunojamos energoresursus (biomasas, saules, vēja enerģijas, hidroelektrostacijās) vai koģenerācijas stacijās, ja tās atbilst likumā noteiktajiem kritērijiem par efektivitāti.

Tāpat no nodokļa ir atbrīvota elektroenerģija, kuru izmanto mājsaimniecību lietotāji (iedzīvotāji), kā arī elektroenerģija, kas tiek izmantota preču pārvadājumiem un sabiedriskajiem pasažieru pārvadājumiem.

Savukārt elektroenerģijai, kuru piegādā komersantiem ielu apgaismošanas pakalpojumu sniegšanai, piemēro nodokļa atvieglojumu un nodokli aprēķinās pēc likmes - 0 euro par megavatstundu.

Nodokļa likme

No 2014. gada šī nodokļa likme ir noteikta 1.01 EUR apmērā par vienu megavatstundu.

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta kopsavilkuma par budžeta ieņēmumu daļas izpildes statistiku, elektroenerģijas nodoklis 2015. gada pirmajos sešos mēnešos budžetā ienesis vairāk kā 630 tūkstošus eiro.