Subsidētās elektroenerģijas nodoklis

2013. gadā Seimas deputāti apstiprināja lēmumu ieviest subsidēto elektroenerģijas nodokli par spīti tam, ka sabiedrība un mēdiji asi kritizēja šādu soli. Subsidētās elektroenerģijas nodoklis ir nodoklis, kas tiks piemērots ieņēmumiem par elektroenerģiju, kas pārdota obligātā iepirkuma ietvaros, ieņēmumiem no garantētās maksas par koģenerācijas stacijā vai elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, kā arī ieņēmumiem ražotājiem, kuri saņēmuši līdzvērtīgas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā pirms Elektroenerģijas tirgus likuma spēkā stāšanās. Augstākminētā nodokļa likums atrunā nodokļa objektu, tā maksātājus, likmi, administrēšanu, aprēķināšanas kārtību.

Subsidētās elektroenerģijas nodokļa objekts

Ar nodokli apliekami ienākumi (turpmāk — apliekamie ienākumi), kuri tiek gūti no:

  1. obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas;
  2. saņemtās garantētās maksas par koģenerācijas stacijā vai elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu;
  3. elektroenerģijas ražotāju pārdotās enerģijas, kuri saņēmuši līdzvērtīgas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā pirms Elektroenerģijas tirgus likuma spēkā stāšanās.

Subsidētā elektroenerģijas nodokļa maksātāji

Nodokļa maksātāji ir elektroenerģijas ražotāji, kuriem ir tiesības:

  1. pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros;
  2. saņemt garantēto maksu par koģenerācijas stacijā vai elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu;
  3. līdzvērtīgas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā pirms Elektroenerģijas tirgus likuma spēkā stāšanās.

Subsidētā elektroenerģijas nodokļa likme

Nodokļa likme tiek noteikta, ņemot vērā stacijā izmantotā energoresursa veidu.

Enerģijas ražotāju, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto fosilos energoresursus, saņemtie ienākumi no obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas tiek aplikti ar nodokli 15% apmērā, savukārt to enerģijas ražotāju ienākumi, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus, tiek aplikti ar nodokli 10% apmērā.

Tāpat arī likumā ir noteikta nodokļa likme 5% apmērā piemērošana apliekamajiem ienākumiem no obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas, kas saražota augstas efektivitātes koģenerācijas stacijās vai atjaunojamo energoresursu koģenerācijas stacijās, izpildoties likumā noteiktajiem kritērijiem.

Subsidētās elektroenerģijas ražotāju reģistrs

Likums nosaka, ka Ekonomikas ministrija izveido un uztur subsidētās elektroenerģijas ražotāju reģistru (turpmāk – reģistrs), kuru izmantos publiskais tirgotājs nodokļa piemērošanas un aprēķināšanas procesā, kā arī Valsts ieņēmumu dienests nodokļa administrēšanas procesā.

Ekonomikas ministrija likumā noteiktā kārtībā atjauno reģistrā iekļauto informāciju, pamatojoties uz saņemtajām ziņām no nodokļu maksātāja, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, Ekonomikas ministrijas izveidotās koģenerācijas stacijas un elektrostacijas kontroles grupas un Lauku atbalsta dienesta par nodokļa maksātāja faktiskās situācijas izmaiņām.

Subsidētā elektroenerģijas nodokļa maksāšanas kārtība

Likums paredz, ka nodokļa ieturēšanu un pārskaitīšanu valsts budžetā veic publiskais tirgotājs, kurš nodokļa maksātājam taksācijas periodā izmaksā apliekamos ienākumus.

Publiskais tirgotājs ietur nodokli ienākumu izmaksas brīdī un iemaksā nodokli budžetā piecu dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta kopsavilkuma par budžeta ieņēmumu daļas izpildes statistiku, subsidētais elektroenerģijas nodoklis 2015. ga_da pirmajos sešos mēnešos budžetā ienesis vairāk kā 16 miljonus eiro.