Gada pārskata sagatavošana un iesniegšana

Gada pārskats ir atskaites veids, kas sniedz skaidru priekšstatu par uzņēmuma resursiem, saistībām un finansiālo stāvokli. Šis dokuments atklāj uzņēmuma pašreizējo būtību, sasniegumus un uzdevumus nākotnē. To, kas nav pateikts vārdos un attēlos, atklāj skaitļi. Lielākos uzņēmumos gada pārskata izdošana ir veids, kā motivēt darbiniekus, tāpēc mēdz rīkot gada pārskata prezentācijas, kur vadība ne vien svinīgi iepazīstina ar jauno dokumentu, bet arī informē par uzņēmuma sasniegumiem un uzdevumiem.

Pārskats jāsagatavo latviešu valodā un euro valūtā. To reglamentē gada pārskata likums un tas jāiesniedz VID.

Gada pārskatā ir sekojošas sastāvdaļas:

  1. bilance (pamatlīdzekļi, debitori, aktīvi, bilance, kreditori, u.c.);
  2. peļņas un zaudējumu aprēķins (peļņa, ražošanas izmaksas, zaudējumi, apgrozījums, u.c.);
  3. naudas plūsmas pārskats (ieņēmumi, dividendes, naudas pieaugums, u.c.).
  4. Gada pārskati ir pieejami par visiem gadiem, kad uzņēmums tos iesniedzis LR Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā.

Lielākiem uzņēmumiem gada pārskatā tiek iekļauts arī vadības ziņojums par uzņēmuma attīstību pārskata gadā, pielikums, pašu kapitāla izmaiņu pārskats un revidenta apstprinājums.

Pārskata gadam kopumā jāiekļauj 12 mēneši (no 1.janvāra līdz 31.decembrim) un visbiežāk tas sakrīt ar kalendāro gadu. Citāds pārskata gada sākums un beigas var būt tikai Latvijā reģistrētai komercsabiedrībai, kooperatīvajai sabiedrībai, Latvijā reģistrētai Eiropas ekonomisko interešu grupai, Eiropas kooperatīvajai sabiedrībai un Eiropas komercsabiedrībai, individuālajam uzņēmumam, zemnieku un zvejnieku saimniecībai, ja to nosaka attiecīgi minētās sabiedrības statūti,

Gada pārskatā, katram bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata postenim parāda attiecīgos iepriekšējā pārskata gada skaitļus.

Gada pārskata sagatavošana un revīzija tiek veikta laika periodā no nākamā gada 1.janvāra līdz 31.martam. Gada pārskatam ir jābūt gatavam, apstiprinātam un auditētam līdz 1.maijam. Grāmatvedības gada pārskata sagatavošanu regulē Latvijas Republikas likums „Par uzņēmuma gada pārskatiem” un Latvijas grāmatvedības standarti.

Gadu pārskatu salīdzināmības dēļ, to izveidei lieto vispārpieņemtas normas, kuru izmantošanai ir svarīga nozīme uzņēmējdarbības novērtēšanā un lēmumu pieņemšanā par uzņēmumā veicamajām investīcijām, par uzņēmuma likviditāti vai maksātspēju, rentabilitāti un citiem finanšu rādītājiem. Pastāvīgu šo principu lietošana gada pārskatu sagatavošanā garantē dažādu uzņēmumu gada pārskatu salīdzināmību, uzņēmuma finansiālo rādītāju un lēmumu pieņemšanas patiesumu un ticamību, kas attiecas uz uzņēmuma darbības rezultātiem un arī attīstības perspektīvām. Nepastāvīgu principu lietošana var novest pie nokorektu lēmumu izdarīšanas par uzņēmuma finansiālo stāvokli un radīt investoriem neparedzētus zaudējumus uzņēmuma maksātspējas vai pat bankrota gadījumā.