Avansa norēķinu, pamatlīdzekļu, bankas un kases uzskaites

Avansu norēķinu uzskaite

Avanss ir naudas summa vai materiāla vērtība, ko izsniedz uz nākamo maksājumu rēķina vai uz to izdevumu rēķina, par kuriem jānorēķinās būs vēlāk. Mūsdienās avansu izmanto salīdzinoši retāk, bet tomēr tas tiek pielietots. Spligts avansa piemērs ir komandējuma nauda – uzņēmuma vadītājs piešķir darbiniekam uz komandējuma brīdi konkrētu naudas summu vispirms, un pēc komandēju beigām darbinieks ar attaisnojuma dokumentu palīdzību (čeki, kvītis) pierādā izlietotos līdzekļus.

Sia-grāmatvedība piedāvā Jūsu uzņēmumam simplicētu avansa norēķinu uzskaiti, kura:

 1. Sistemātiski apkopos informāciju par avansa norēķinu sākuma stāvokli, izmantotajām un iegūtajām naudas summām un aprēķina beigu stāvokli;
 2. Katrai avansa personai tiek piesaista failu, kurā atspoguļota visa informācija, par iedoto un iztērēto avansu gan skaidrā naudā, gan ar bezskaidras naudas darījumiem;
 3. Sastāda un analizē avansu izdevumu dokumentus pa iepirkumu veidiem;
 4. Veido avansa atskaites un sagatavo tās drukāšanai papīra formā ar standarta avansa izdruku.

Pamatlīdzekļu uzskaite

Bilances postenī ilgtermiņa ieguldījumi uzņēmumiem ir jāatspoguļo pamatlīdzekļi. Tās parasti ir ražošanas iekārtas, datori, automāšinas un citas uzņēmumam piederošas lietas, kurus nevar ātri pārvērst skaidrā naudā un tiek lietotas vismaz vienu gadu vai vairāk. Kompānijām tie ir nepieciešami, lai stimulētu ražošanas procesu, tirdzniecību, kā arī preču vai pakalpojumu piegādi, un atšķirībā no īstermiņa ieguldījumiem, tie nav paredzēti realizēšanai tirdzniecības

Starptautiskie ES grāmatvedības standarti reglamentē, ka jebkuram uzņēmumam ir jāuzskaita un jānorāda nepieciešamā informācija par īpašumā esošiem pamatlīdzekļiem gada pārskatā. Pie pamatlīdzekļiem vēl pieder arī īpašumā esošā zeme un celtnes, jebkāds aprīkojums, mēbeles u.t.t.

Lielai daļai uzņēmumu pamatlīdzekļos ir ieguldītas milzīgas summas un proporcionāli sastāda ievērojamu īpatsvaru bilancē. Lai uzņēmums sekmīgi sāktu savu darbību un to turpinātu ir nepieciešami pamatlīdzekļi. Ko līdz iegādāti pamatlīdzekļi, var sākties ražošanas process (attiecas arī uz pakalpojumiem). Jebkurš uzņēmums ir ieintersēts, lai iegādātie pamatlīdzekļi un aprīkojums tiktu uzskaitīts un atspoguļos finanšu pārskatos. Spilgs piemērams, kāpēc uzņēmuma vadītājs to vēlētos ir, jo lielāka pamatlīdzekļu jeb uzņēmuma īpašumu vērtība, jo tas ir stabilāks un investoriem vai kredītiestādem izsniedzot kredītu pievilcīgāks.

Pamatlīdzekļu nolietojuma populārākās metodes Latvijā:

 1. Lineārā metode – paredz, ka pamatlīdzekļu vērtība samazinās vienmērīgi. Saskaņā ar šo metodi katru gadu norakstāmo pamatlīdzekļa nolietojuma summu aprēķina, dalot pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību ar noteikto (normatīvo) lietderīgās izmantošanas laiku;
 2. Ģeometriski degresīvā metode – pirmajos gados aprēķina lielāku nolietojumu, bet pēdējos mazāku. Šo metodi uzņēmums pielieto, arī aprēķinot nolietojumu nodokļa vajadzībām.

Nolietojums nodokļu vajadzībām

Nodokļa vajadzībām pamatlīdzekļu nolietojumu aprēķina pēc likumā norādītām likmēm:

KategorijaNolietojuma likmeNolietojuma likme divkāršā apmērāPamatlīdzekļu veids
15%10%Ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi
210%20%Dzelzceļa ritošais sastāvs un tehnoloģiskās iekārtas, jūras un upju flotes transportlīdzekļi, flotes un ostu tehnoloģiskās iekārtas, enerģētiskās iekārtas
335%70%Skaitļošanas iekārtas un to aprīkojums, tai skaitā drukas ierīces, informāciju sistēmas, datoru programmprodukti un datu uzkrāšanas iekārtas, sakaru līdzekļi, kopētāji un to aprīkojums
420%40%Pārējie pamatlīdzekļi, izņemot 5.kategorijā minētos pamatlīdzekļus
57,5%15%Naftas izpētes un ieguves platformas kopā ar to funkcionēšanai nepieciešamajām iekārtām, kuras atrodas uz šīm platformām, naftas izpētes un ieguves kuģi

Pamatlīdzekļu reģistru vai inventerizāciju veic katrs uzņēmums. Tas notiek ar mērķi pārliecināties par kompānijas pamatlīdzekļu fizisko esamību un kondīciju, kā arī salīdzināt to atbilstību ar izsmeļošo pamatlīdzekļu reģistru jeb to, kas rakstīts uz papīra. Inventerizācijas mēdz būt smags un laikietilpīgs process, it īpaši uzņēmumiem ar daudzām filiālēm vai fiziskajām adresēm. Spilgts piemērs ir pārtikas apģērbu vai apavu veikali, jo uzņēmuma īpašumā ir liels sortiments un daudz krājumu, kā arī sīku vienību, kur inventerizācijas laikā iespējams kļūdīties.

SIA Grāmatvedības speciālisti ir kvalificēti visdažādāko objektu, krājumu vai citu lietu inventarizācijā, sākot ar ražošanas (kancelejas preces, metālu ražošana, zivju rūpniecībi u.c.) un beidzot ar pakalpojumu uzņēmumiem (mārketinga un ceļojumu aģentūras, banku filiāles, juristu biroji u.c.).

Mūsu uzņēmums piedāvā šādus pamatlīdzekļu uzskaites pakalpojumus:

 1. Pirmreizējā pamatlīdzekļu sistēmas izveide un tūlītēja inventerizācija;
 2. Pamatlīdzekļu apzīmēšana ar izsekošanas sistēmas uzstādīšanu;
 3. Inventarizācija pēc uzņēmuma biežuma vēlmēm un datu apstrāde ar atskaišu izdruku.

Bankas un kases uzskaite

Naudas līdzekļi ir kompāniju komercdarbības svarīgākais tiešais resurss, ar kuru uzņēmums sekmē sava kapitāla izaugsmi. Naudas līdzekļi ir kompāniju apgrozāmo līdzekļu likvīdākais postenis, to uzskaite nav komplicēta, taču gadās, ka uzņēmumu grāmatvedībā tiek pieļautas kļūdas naudas līdzekļu uzskaitē. Svarīgi atcerēties, ka naudas līdzekļu uzskaite ir aprakstīta vairākās likuma normās un noteikumos.

Uzņēmumiem gada pārskatā ir jānorāda naudas līdzekļi, bilancē tiek atspoguļota tikai nauda, bet naudas plūsmas pārskatā parādīti arī visi naudas ekvivalenti.

Ar naudu pēc likumu saprot:

 1. Skaidra nauda uzņēmuma kasē un bezskaidra nauda bankas norēķinu kontos;
 2. Naudas ekvivalenti = īstermiņa ieguldījumi, kurus nepieciešamības gadījumā var pārvēst naudā (likvīdākie līdzekļi).

Skaidras naudas uzskaite

Likvīdākais līdzeklis uzņēmumā ir nauda, kuru jebkurš un jebkāda var izmantot, lai iegādātos preci vai pakalpojumu. Šeit pastāv arī risks saskarties ar naudas piesavināšanos no darbinieku puses, šī iemesla dēļ uzņēmuma vadītājam ir jāizvēlas visefektīvākais naudas reģistrēšanas politika. Skaidrā nauda jebkurā uzņēmumā ir jāreģistrē kasē atbilstoši normatīvo aktu prasībām: elektroniskajā kases aparātā, tirdzniecības vietas kasē vai uzņēmuma centrālajā kasē.

Bezskaidras naudas uzskaite

Uzņēmumiem ir daudz vieglāk rīkoties ar bezskaidras naudas vienībām un uzskaiti, jo tie ir ērtāki, ātrāki, bez piesavināšanās iespējām un drošāki kopumā. No grāmatvedības viedokļa arī ir atvieglotāks process rīkoties ar bezskaidru naudu. Konta izraksti un maksājuma uzdevumi kalpo par apliecinājumu visiem bezskaidras naudas darījumiem un ir viegli pierādāmi.