Privātpersonu maksātnespēja

Maksātnespējīgā privātpersona ir fiziskā persona (t.i. ne uzņemums vai individuālais komersants) kas ir kļuvusi par parādnieku, t.i. nespēj pildīt savas parādu saistības bez maksātnespējas procesa iniciēšanas, t.i. bez valsts starpniecības.

Procesa iniciēšana

Maksātnespējas process tiek iniciēts, ja persona atbilst vismaz vienam no sekojošiem nosacījumiem:

Procesu var iniciēt gan kreditors vai kreditori, gan arī pats parādnieks. Maksātnespējas procesu pasludina tiesa, un tās spriedums nav pārsūdzams. Procesa iniciēšanas pieteikumā norāda sekojošos datus:

Maksātnespējas procesu neuzsāk un nepartrauc, ja:

Procesa gaita

Maksātnespējas procesu gaitas laikā tiek ievēroti sekojošie principi:

Procesa gaitā tiek pārtraukts jebkādu parādu pieaugums. Pats parādnieks uz procesa laiku zaudē tiesības rīkoties ar savu īpašumu, un šīs tiesības pāriet administratoram - speciāli noteiktai personai, kas ir atbildīga par procesa īstenošanu.

Procesa gaitā tiesa piešķir parādniekam bankrota statusu un nosaka parādu dzēšanas procedūru. Saistību dzēšanas nolūkiem tiek realizēta parādnieka īpašums (izņemot īpašumu, kurš šajā gadījumā nedrīkst būt realizēts saskaņā ar Civilprocesa likuma 1. pielikumu). Šīs personas ienākumi arī tiek novirzīti parādu dzēšanai.

Procesa rezultāti

Maksātnespējas procesa rezultātā tiek sēgti tiesas noteiktie parādi vai to daļas, un visi parādi, kuri netika sēgti procesa ietvaros, tiek dzēsti. Turklāt, parādnieks atgūst visas tiesības par savu atlikušo īpašumu un viņa bankas konts tiek atbloķēts.

Datu privātums un reģistrēšana

Procesa ietvaros maksātnespējas reģistrā tiek publicēta sekojošā informācija par parādnieku: