Valdības pakalpojumi

Gada pārskats

Valsts ieņēmumu dienestā jebkuram uzņēmumam jāiesniedz gada pārskats. Gada pārskats ir uzņēmuma dokumentu kopa, kurā ir atspoguļoti tā pārskata gada (12 mēnešu) saimnieciskie un finanšu rezultāti. Latvijas Republikā to veido LR Uzņēmumu reģistrā reģistrētie uzņēmumi.

Gada pārskatam ir šādas sastāvdaļas:

 1. informācija par uzņēmumu;
 2. valdes ziņojums par pārskata gadu;
 3. paziņojums par uzskaites un novērtēšanas metodēm;
 4. revidenta atzinums, ja notikusi gada pārskata revīzija;
 5. uzņēmuma peļņas un zaudējumu aprēķins;
 6. uzņēmuma bilance pārskata gada pēdējā dienā;
 7. naudas apgrozības pārskats;
 8. pielikums, kurā ir piezīmes (paskaidrojumi) par atsevišķiem peļņas un zaudējumu aprēķina vai bilances posteņiem.

Ja uzņēmums ir lielāks un sastāda konsolidēto gada pārskatu, tad mātesuzņēmumam vēl jāiekļauj koncerna kopējais peļņas un zaudējumu aprēķins, kopējā bilance un pielikumi.

Nelieli uzņēmumi, kā piemēram mikrouzņēmumi veido saīsināto gada pārskatu.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija

UIN maksā iekšzemes uzņēmumi (komercsabiedrības, kooperatīvās sabiedrības), kā arī no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem finansētas institūcijas, kuras gūst ienākumus no saimnieciskās darbības un šos ieņēmumus neatspoguļo valsts vai pašvaldību budžetos; ārvalstu komercsabiedrības, fiziskās personas un citas personas (nerezidenti), kā arī nerezidentu pastāvīgās pārstāvniecības. Nodokļa likme ir 15%. Nodokļa taksācijas periods ir pārskata gads un tas tiek aprēķināts no peļņas un zaudējumu aprēķina uzrādītā apjoma.

Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija

Uzņēmumiem jaīesniedz arī Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija Valsts ieņēmumu dienestā. Deklarāciju par taksācijas gadu reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz, ja, mainoties ar nodokli apliekamo un neapliekamo darījumu proporcijai kopumā par gadu, tas ir veicis iepriekš atskaitītā priekšnodokļa korekcijas vai darījumus, kas saistīti ar maksāšanas līdzekļu vai citu naudas tirgus instrumentu, atvasināto finanšu instrumentu tirdzniecību, iegādājies vai izgatavojis pamatlīdzekli ar vērtību bez nodokļa vienādu vai lielāku par EUR 72 000 vai ir iegādājies nekustamo īpašumu.

Uzņēmumu reģistra dokumentācija

Dibinot vispopulārāko komercsabiedrības veidu Latvijā, t.i. SIA jeb sabiedrību ar ierobežotu atbildību Uzņēmumu Reģistrā jāiesniedz zemākminētie dokumenti:

 1. Dibināšanas līgums;
 2. Dalībnieku reģistra nodalījums;
 3. Atzinums par mantisko ieguldījumu;
 4. Valdes un/vai padomes locekļu piekrišana;
 5. Pieteikuma veidlapa;
 6. Statūti;
 7. Juridiskās adreses piekrišana;
 8. Dalībnieku lēmums.

Ziņas par darba ņēmējiem

Deklarācija par darba ņēmēju/ņēmējiem jāiesniedz ne vēlāk kā vienu dienu, ja ziņas tiek sniegtas papīra formā, vai ne vēlāk kā vienu stundu, ja ziņas tiek sniegtas elektroniski elektroniskajā deklarēšanas sistēmā, pirms tam, kad persona ir ieguvusi likumā ”Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteikto darba ņēmēja statusu.

Ziņojums par VSAOI, IIN un riska nodevu

Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī tiek iesniegts no uzņēmuma puses līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša datumam, kurš norādīts VID izsniegtajā paziņojumā un samaksāts līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša datumam, kurš norādīts VID izsniegtajā paziņojumā.

Uzņēmuma likvidēšanai iesniedzamie dokumenti

Ja nu ir pienācis laiks likvidēt uzņēmumu, tad vispirms ir Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz likvidācijas pieteikums. Atkarībā no vēlamā dokumentu izskatīšanas termiņa jāmaksā valsts nodeva 14,22 EUR vai 42,69 EUR apmērā (3 darba dienas un attiecīgi 1 darba diena). Pēc nodevas apmaksas iesniedz UR kvīti, augstākminēto pieteikumu, sapulces protokolu vai lēmumu un likvidatora piekrišanu.

Procesam ritot tālāk, ne agrāk kā pēc 3 mēnešiem notiek izslēgšana no reģistra, ja nav parādsaistības kreditoriem, mantas dalīšanas vai tiesvedības process. Šajā gadījumā UR jāiesniedz pieteikums (14. veidlapa), slēguma finanšu pārskats, sabiedrības atlikušās mantas sadales plāns (ja nav, nesniedz un norāda pieteikumā), revidenta atzinums – ja tika veikta revidenta pārbaude, reģistrācijas apliecības oriģināls un kvīts par valsts nodevas samaksu.