Mikrouzņēmumu nodoklis

2015. gadā ir noteikta 9% mikrouzņēmumu nodokļa likme visam mikrouzņēmuma apgrozījumam līdz 100 000,00 eiro gadā: gan apgrozījumam līdz 7 000,00 eiro, gan apgrozījumam no 7 000,01 eiro līdz 100 000,00 eiro.

Mikrouzņēmumu nodoklis ietver:

Par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju var kļūt:

Lai varētu maksāt mikrouzņēmumu nodokli, mikrouzņēmumam ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

Uz mikrouzņēmumu attiecināmo personālsabiedrības peļņas daļu apliek ar mikrouzņēmumu nodokli, piemērojot likumā noteikto mikrouzņēmumu nodokļa likmi 20% apmērā.

Gadījumos, ja fiziskā persona ir dalībnieks vairākās SIA, tad tikai vienai no šīm SIA ir tiesības izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli. Savukārt, ja fiziskā persona ir SIA dalībnieks un zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks vai individuālais komersants, vai ir reģistrēts VID kā saimnieciskās darbības veicējs, tad tiesības izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli tikai vienai no šīm saimnieciskās darbības formām.

Svarīgi

Saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likumu mikrouzņēmums ir tiesīgs izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli tikai gadījumos, ja mikrouzņēmuma darbinieka ienākums attiecīgajā mikrouzņēmumā nepārsniedz 720 eiro mēnesī.

Mikrouzņēmumu nodokļa likuma izpratnē ar terminu „mikrouzņēmuma darbinieks” saprot gan mikrouzņēmuma īpašnieku, gan personu, ar kuru mikrouzņēmums ir noslēdzis darba līgumu, gan mikrouzņēmuma prokūristu.

Mikrouzņēmuma darbinieka ienākums ir:

Mikrouzņēmuma darbinieka ienākumā neietver šādus ienākumus no mikrouzņēmuma:

Statusa iegūšana

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu var iegūt vienlaikus ar reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā, piesakoties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai. Fiziskā persona mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu var iegūt, vienlaikus ar reģistrāciju saimnieciskā darba veicēja statusā, aizpildot īpaši tam paredzētu pieteikuma veidlapu un iesniedzot to VID.

Saņemot nodokļu maksātāja pieteikumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanu vai arī saņemot informāciju no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka uzņēmums reģistrējoties ir paudis vēlmi kļūt par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, VID piecu darbdienu laikā pieņem lēmumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja reģistrēšanu vai lēmumu par reģistrācijas atteikumu, ja VID rīcībā ir informācija, ka iesniedzējs neatbilst Mikrouzņēmumu nodokļa likumā noteiktajiem kritērijiem.

VID pozitīva lēmuma gadījumā jaunizveidotajam mikrouzņēmumam mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss tiek piemērots no dienas, kad VID ir saņēmis pieteikumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanu, vai no dienas, kad jaunizveidotais mikrouzņēmums ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā.

Savukārt, lai ar taksācijas perioda 1.janvāri mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu iegūtu jau reģistrēts individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, fiziskā persona, kas reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs, un SIA, tiem līdz pirmstaksācijas gada 15.decembrim VID nodaļā, kur tas ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs, ir jāiesniedz pieteikums par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanu.

Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs sākot ar nākamā taksācijas gada 1.janvāri nevēlas vairs turpināt būt mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs, bet vēlas maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli vai uzņēmumu ienākuma nodokli vispārīgā kārtībā, mikrouzņēmums var iesniegt VID informāciju līdz taksācijas gada 15.decembrim par to, ka, sākot ar nākamā taksācijas gada 1.janvāri, nebūs mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs.

Darba devējs, ja tas nav savlaicīgi (ne vēlāk kā mēnesi pirms taksācijas perioda beigām) rakstveidā informējis darbiniekus par nodokļu maksāšanas režīma maiņu (mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa zaudēšanu)ar nākamo taksācijas gadu, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (arī darba ņēmēja daļu) maksā no saviem līdzekļiem par laiku no dienas, kad darba devējs ir zaudējis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu līdz dienai, kad pagājis mēnesis, kopš darbinieks ir saņēmis darba devēja rakstveida brīdinājumu.

Ja taksācijas periodā (kalendāra gadā) mikrouzņēmumam nav bijis apgrozījums vai aprēķinātā mikrouzņēmumu nodokļa summa nepārsniedz 50 eiro, mikrouzņēmumam jāiemaksā budžetā mikrouzņēmumu nodoklis 50 eiro apmērā; šī norma netiek piemērota taksācijas gadā, kurā veikta saimnieciskās darbības (komercdarbības) reģistrācija, vai gadā, kurā ir izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts likvidācijas process.

Ja mikrouzņēmums ir pārtraucis gan saimniecisko darbību, gan mikrouzņēmumu nodokļa maksāšanu, tas saimnieciskās darbības pārtraukšanas gadā un nākamajā gadā nevar atkārtoti izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli.

Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam visu taksācijas periodu nav apgrozījuma, tad tas ar nākamo taksācijas periodu (nākamo gadu) zaudē šo statusu.

Attiecībā uz tiem mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, kuri ir reģistrēti pēc taksācijas perioda 1.ceturkšņa (pēc kārtējā gada 31.marta) tiek skatīts, vai viņiem ir apgrozījums taksācijas (reģistrācijas gadā) un nākamajā taksācijas periodā (nākamajā gadā pēc mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja reģistrēšanās gada). Ja apgrozījuma nav minētajos periodos, mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji ar taksācijas periodam sekojošo gadu zaudē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu.

VID lēmumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa atņemšanu pieņem un paziņo Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

Attiecībā uz mikrouzņēmuma izaugsmi stimulējošu normu mikrouzņēmums var izvēlēties nepiemērot:

Ja mikrouzņēmums izaugsmes gadījumā izvēlēsies nepiemērot mikrouzņēmumu nodokļa papildlikmi, atkārtoti izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli tas varēs ne agrāk kā pēc pieciem gadiem.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam jāiesniedz VID šādi pārskata dokumenti:

Ja tiek precizēta vai iesniegta ar nokavējumu mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija par kādu no iepriekšējiem taksācijas periodiem un ir konstatēts, ka mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs nepamatoti ir saglabājis atvieglotu nodokļu maksāšanas režīmu, taksācijas periodos, kuros nepamatoti saglabāts atvieglotais nodokļu režīms, apgrozījumam piemēro paaugstinātu mikrouzņēmumu nodokļa likmi (20%).

Valsts budžetā iemaksātais mikrouzņēmumu nodokli Valsts kase sadala atkarībā no mikrouzņēmuma darbības formas, proti, vai mikrouzņēmums ir individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, fiziskā persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicējs, vai SIA.

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta kopsavilkuma par budžeta ieņēmumu daļas izpildes statistiku, mikoruzņēmuma nodoklis 2015. gada pirmajos sešos mēnešos budžetā ienesis vairāk kā 28 miljonus eiro.