Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Viens no lielākajiem nodokļa īpatsvariem budžetā ir uzņēmumu ienākuma nodoklis. Kaut arī populārākais un izplatītākais ir iedzīvotāju ienākumu nodoklis maksātāju skaita ziņā, tas nes daudz mazāku ieņēmumu budžetā no katra maksātāja kā uzņēmumu ienākuma nodoklis. Likums, kas reglamentē šo nodokli „Par uzņēmuma ienākuma nodokli” tika pieņemts un stājās spēkā 1995. gadā. Likumā ir atsauces uz vairākiem likumiem, piemēram, „Kredītiestāžu likumu”, likumu „Par gada pārskata sastādīšanu”, likumu „Par grāmatvedību” un protams, „Par nodokļiem un nodevām”. Augstākminētie likumu korelē savā starpā tāpat kā sekmīgai uzņēmējdarbībai pastāv saikne ar grāmatvedību, kredītiestādēm jeb bankām un citiem pakalpojumiem vai iestādēm. Likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” tiek atrunāts, kas ir nodokļa maksātāji, kāda ir nodokļu likme, taksācijas periods u.c.

Nodokļa maksātāji

Nodokļa likme

Nodokļa likme ir 15%

Taksācijas periods

Taksācijas periods ir uzņēmuma pārskata gads saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību","Gada pārskata likumu", "Kredītiestāžu likumu", "Krājaizdevu sabiedrību likumu" vai Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu.

Nodokļa objekts

Uzņēmumu gada pārskata peļņas vai zaudējumu aprēķinā uzrādītais peļņas vai zaudējumu apjoms, kas ir koriģēts atbilstoši likumam "Par uzņēmumu ienākuma nodokli".

Jaunumi

Sākot ar 2015.gada 1.janvāri:

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta kopsavilkuma par budžeta ieņēmumu daļas izpildes statistiku, uzņēmumu ienākuma nodoklis nodoklis 2015. gada pirmajos sešos mēnešos budžetā ienesis vairāk kā 195 miljonus eiro.