Datorizēta grāmatvedības uzskaite

Mūsdienās, runājot par grāmatvedību, reti kurš to iedomāsies ar papīru kalnu un kalkulatoru tam blakus. Atskaišu veidošana un dokumentu apstrāde patreizējā grāmatvedībā notiek ar datoru un grāmatvedības datorprogrammu palīdzību. Kopš šī jauninājuma ikdienas grāmatvedības darbs ir kļuvis neiedomājami atvieglots un paātrināts, kā arī atskaišu veidošana kļuvusi daudz modernāka.

Grāmatvedības uzskaite - divos veidos

Grāmatvedības uzskaite atbilstoši likumdošanai ir kārtojama divos veidos- vienkāršā ieraksta sistēmā un divkāršā ieraksta sistēmā. Veicot uzskaiti pēc vienkāršā ieraksta sistēmas, ir jāuzskaita ieņēmumi un izdevumi pēc naudas plūsmas principa (skaidrā nauda un bezskaidrā nauda norēķinu kontā), vedot ieņēmumu un izdevumu žurnālu. Noslēdzot finanšu gadu, jāaizpilda iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācija ar pielikumiem, kura līdz nākamā gada 1.aprīlim jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

Ja grāmatvedība tiek kārtota divkāršā ieraksta sistēmā, tad par katru finanšu gadu ir jāveido gada pārskats, kura galvenās sastāvdaļas ir šādas: bilance, pelņas vai zaudējumu aprēķins, kā arī tiek aprēķināts uzņēmuma ienākuma nodoklis. Gada pārskats VID un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (UR) ir jāiesniedz līdz nākamā gada 1.maijam. Divkāršā ieraksta uzskaites pamatā ir uzkrāšanas princips. Tas nozīmē, ka ieņēmumi un izdevumi tiek uzskaitīti arī tad, ja nauda par darījumu vēl nav saņemta vai izdota.

Grāmatvedības uzskaites sistēmai tiek piešķirts statuss, ja:

  1. Tiek nodrošināta ierakstu reģistra (system log) informācijas saglabāšanu par katru darījumu vai tā labojumu, tā veidu, datumu un laiku, sistēmas ieraksta numuru, kā arī ieraksta veicēju (ieraksta reģistra atskaite iegūstama sadaļā „Atskaites”);
  2. Tiek nodrošināta iespēja ierakstīt datus MS Excel formātā, tiek nodrošināta iespēja ierakstus filtrēt un atlasīt pēc dažādiem kritērijiem;
  3. Sistēma nodrošina iespēju elektroniski sagatavotos attaisnojuma dokumentus un uzskaites reģistrus atlasīt ilgstošai vai pastāvīgai glabāšanai, ierakstīt attiecīgajos informācijas nesējos un uzglabāt;
  4. Sistēma nodrošina elektroniski sagatavota attaisnojuma dokumenta vai grāmatvedības reģistra datu attēlu un izdruku;
  5. Sistēma paredz elektroniski sagatavoto attaisnojuma dokumentu un grāmatvedības reģistru rezerves kopēšanu (back up).