Metodikas izstrāde

Grāmatvedības metodika jeb politika ir nepieciešama ikvienā uzņēmumā, jo pēc tās grāmatvedības nodaļa vadās ikdienas gaitā un atskaišu veidošanā. Tai ir jābūt precīzi formulētai un grāmatvedības dokumentiem jābūt atbilstoši metodikas standartiem. Pēc definīcijas grāmatvedības politika ir saimniecisko darījumu, faktu, notikumu un finanšu pārskata posteņu uzskaites, novērtēšanas un atspoguļošanas principi, metodes un noteikumi. (piemēram, pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu novērtēšanas vai nolietojuma aprēķināšanas metodes, debitoru parādu vai krājumu atlikumu novērtēšanas metodes, aizņēmuma procentu un soda naudas uzskaites un atspoguļošanas principi, uzkrājumu veidošanas noteikumi, metodes, kas tiek izmantotas peļņas vai zaudējumu vai naudas plūsmas atspoguļošanai finanšu pārskatā).

Par grāmatvedības dokumentu, finanšu pārskatiem par periodiem, jebkuru apliecinājumu, kopiju vai citu veidu dokumentiem atbildību nes uzņēmuma vadītājs. Grāmatvedības metodika tiek katrā uzņēmumā izstrādā sava – tā ir unikāla un var tikai atgādināt citu, jo tomēr visiem jāievēro vieni likumi. Ar šīs politikas palīdzību, piemēram, uzņēmuma vadītājs nosaka, kuri būs saimnieciskās darbības izdevumi un, kuri nē. Šāds faktors maina uzņēmumu peļņu un nodokļa maksājumus. Lai valsts iestādes neuzliktu uzņēmumam sodu, visi fakti tiek atrunāti grāmatvedības politikā.

Ņemot vērā likuma 15. pantu noteikumus par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju izdod Ministru kabinets. MK 21.10.2003. noteikumu Nr. 585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" 41. Punkts sniedz informāciju, ka grāmatvedības organizācijas dokumenti nosaka kārtību, kādā:

 1. dokumentē, novērtē un uzskaita uzņēmuma saimnieciskos darījumus,
 2. mantu un saistības,
 3. veic inventarizāciju,
 4. sniedz pārskatus par skaidrās un bezskaidrās naudas avansu,
 5. kā arī izejvielu un citu krājumu izlietojumu,
 6. dokumentē un uzskaita uzņēmuma transportlīdzekļu izmantošanas izdevumus, tai skaitā ar uzņēmuma saimniecisko darbību saistītos transportlīdzekļu izmantošanas izdevumus, kā arī izdevumus, kas saistīti ar uzņēmuma kā darba devēja vieglo pasažieru automobiļu izmantošanu personīgajām vajadzībām un kurus nosaka, ņemot vērā nodokļus reglamentējošo normatīvo aktu prasības,
 7. organizē attaisnojuma dokumentu apgrozību,
 8. kārto grāmatvedības reģistrus.

Grāmatvedības organizācijas dokuments ir arī uzņēmuma

 1. grāmatvedības kontu plāns,
 2. šī plāna, kā arī kodu un simbolu lietošanas noteikumi,
 3. ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu, saistību un pašu kapitāla instrumentu klasifikācijas kritēriji,
 4. grāmatvedības politikas, grāmatvedības ierakstu, dokumentu un reģistru glabāšanas noteikumi,
 5. gada pārskata, kā arī citu grāmatvedības pārskatu sagatavošanas noteikumi.