Finanšu atskaišu sagatavošana

Finanšu pārskats – finanšu datu par uzņēmumu (ierobežotas civilatbildības juridisko personu, kas tiecas gūt peļņu (un neierobežotas civilatbildības juridisko personu, ja finanšu atskaites izveidošanu nosaka tiesību akti vai juridiskās personas pašas vēlas izveidot finanšu pārskatus) finanšu stāvokli, darbības rezultātiem, naudas plūsmām, kā arī paskaidrojums par to periodisku sagatavošanu pēc iepriekš noteiktas formas. Finanšu pārskatu veidošans mērķis – sniegt uzticamu un pareizu informāciju par uzņēmuma finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un naudas plūsmu tiem, kas ir šīs informācijas lietotāji. Visbiežāk finanšu atskaites izstrādā uzņēmuma vadībai, lai novērtētu uzņēmuma darbību un rezultātus.

Sabiedrībām, ari ierobežotu atbildību un citām juridiskajām personām, kas saņem ienākumus jāiesniedz finanšu pārskats ievērojot likuma “Par uzņēmuma gada pārskatu” normas.

Neierobežotas civilatbildības juridiskajām personām nav nepieciešams sagatavot finanšu pārskatus, tomēr, ja ir pieņemts lēmums (tas noteikts noteikumos vai apvienoto darbību līgumos), finanšu pārskats tiek izstrādāts ievērojot likumu “par uzņēmuma gada pārskatu” normas.

Finanšu pārskata pamata finanšu atskaites:

  1. Bilance;
  2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins (peļņas atskaite);
  3. Naudas plūsmas atskaite;
  4. Pašu kapitāla izmaiņu atskaite;
  5. Paskaidrojums.

SIA Grāmatvedība piedāvā veidot finanšu atskaites pēc uzņēmuma vadības pieprasījuma, veicot pamatīgu finanšu analīzi. Likviditātes, rentabilitātes, tekošās maksātspējas, kapitāla atdeves, citi rādītāji un koeficienti, kā arī finanšu konsultācijas rādītāju uzlabošanai spēs sniegt Jūsu uzņēmuma vadībai precīzu ieskatu esošajā situācijā.