Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir būtisks tiešā veida nodoklis, kas tiek piemērots fiziskajām personam, par dažāda veida ienākumu gūšanu. Iedzīvotāju ienākumu nodokli maksā lielākā daļa valsts ekonomiski aktīvie iedzīvotāji. Likums nosaka, ka šis nodoklis tiek piemērots arī ikvienam oficiāli nodarbinātam saimnieciskā darba veicējam. Neoficiāli nodarbinātie darbinieki, kuri saņem tautas valodā dēvētās aplokšņu algas izvairās no šī nodokļa nomaksas, un šī iemesla dēļ būtiski samazinās valsts nodokļu ieņēmumi. Nodokļa likme, nodokļa maksātāji, taksācijas periods, nodokļa objekts, speciālie nodokļu režīmi un cita svarīga iedzīvotāju ienākuma nodokļa informācija atrodama LR likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Informācija par nodokļu jomas normatīvajiem aktiem un to grozījumiem, kas stājās spēkā no 2015. gada 1. Janvāra pieejama Finanšu Ministrijas mājas lapā.

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta kopsavilkuma par budžeta ieņēmumu daļas izpildes statistiku, iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2015. gada pirmajos sešos mēnešos budžetā ienesis vairāk kā 694 miljonus eiro.

Nodokļa likme

Nodokļa maksātāji

Taksācijas periods

Taksācijas periods ir kalendārais gads.

Nodokļa objekts

Fiziska persona - rezidents:

 1. ienākumi, kas gūti uz darba attiecību pamata;
 2. ienākumi no individuālā darba, uzņēmuma līguma, komercaģenta un māklera darbības;
 3. ienākumi no individuālā uzņēmuma, arī no zemnieku vai zvejnieku saimniecības, ja tie nav uzņēmumu ienākuma nodokļa objekts, un ienākumi no individuālā komersanta darbības;
 4. ienākumi no nekustamā īpašuma (ēku, ēku daļu, dzīvokļu, zemes) iznomāšanas vai izīrēšanas;
 5. ienākumi no lietas (zemes, telpas) nodošanas tālāk apakšnomniekam vai apakšīrniekam;
 6. ienākumi no kustamās mantas iznomāšanas;
 7. ienākumi no intelektuālā īpašuma un tiesībām uz to, kā arī no tiesībām izmantot tiesības uz intelektuālo īpašumu;
 8. no fiziskajām personām, uzņēmējsabiedrībām, uzņēmumiem (iestādēm, organizācijām) saņemtie dāvinājumi;
 9. pensijas neatkarīgi no to izmaksas avota, kā arī pensijām pielīdzināms ienākums;
 10. ienākumi no fiziskās personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, kā arī atbalsta summas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem meža īpašniekiem, kuriem meža apsaimniekošana nav saimnieciskās darbības veids;
 11. ienākums no kapitāla (dividendes, procentu ienākumi un tiem pielīdzināmie ienākumi, arī ar procentu ienākumu saistītie ienākumi, nekustamā īpašuma atsavināšanas un citu kapitāla aktīvu atsavināšanas ienākums u.c.);
 12. ienākums no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas;
 13. ienākums no noslēgtajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu;
 14. nekustamā īpašuma vērtības pieaugums vai tā daļa, kura iegūta, beidzoties nomas līgumam, un kuru nodrošināja iznomātajā īpašumā nomnieka veiktie rekonstrukcijas, restaurācijas, renovācijas, uzlabošanas vai citi kapitālie ieguldījumi, ja minēto pieaugumu vai tā daļu maksātājs nav kompensējis nomniekam;
 15. summas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai;
 16. pārpalikuma daļa, kuru saņem normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem par atbalsta saņemšanu lauku attīstībai atbilstošas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedrs, atbilstoši viņa izmantoto kooperatīvās sabiedrības pakalpojumu apjomam;
 17. ienākums no dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības un dārzkopības kooperatīvās sabiedrības sadalītās peļņas;
 18. iznomāta personāla ienākums vai tam pielīdzināts ienākums neatkarīgi no tā, kas fiziskās personas labā saņem šo ienākumu;
 19. ienākumi no metāllūžņu pārdošanas;
 20. ienākums no līdzdalības zemu nodokļu un beznodokļu valstu vai teritoriju sabiedrībās, trastos vai citos juridiskos veidojumos. Ar nodokli ir aplikts uz maksātāju attiecināmais ārvalstu sabiedrības ienākums, ja maksātāja līdzdalība ārvalstu sabiedrībā ir būtiska - 25% un vairāk,- neatkarīgi no tā, ka šis ienākums nav ticis sadalīts dividendēs (ja aplikto ienākumu sadalīs dividendēs, nodoklis dividendēm otrreiz netiek uzlikts);
 21. uzņēmumu izsniegtie skaidrās vai bezskaidrās naudas avansi ir pielīdzināmi algota darba ienākumam, ja par tiem nav veikti norēķini 90 dienu laikā pēc komandējuma vai darba brauciena beigām, bet pārējos gadījumos – 90 dienu laikā no skaidrās vai bezskaidrās naudas avansa izsniegšanas brīža;
 22. ienākums, kas veidojams no mūža pensijas apdrošināšanas līgumiem (ar uzkrāto fondētās pensijas kapitālu atbilstoši fondēto pensiju likumam), kas veidojas no apdrošinātāja piešķirtajām gratifikācijām;
 23. ienākumam pielīdzināmi aizdevumi;
 24. samazinātu aizdevumu procentu maksājumu radītais ienākums;
 25. citi ienākumi.

Būtiski: Ja fiziskajai personai līdz 2013.gada 31.decembrim ir izsniegti aizdevumi un tā nav veikusi aizdevuma atmaksu līdz 2013.gada 31.decembrim, un neatmaksātais aizdevums (tā daļa) no viena aizdevēja pārsniedz 15 000 eiro, fiziskajai personai par to līdz 2014.gada 30.jūnijam jāiesniedz informācija Valsts ieņēmumu dienestam likumā noteiktajā kārtībā. Informācija nav jāsniedz par aizdevumiem, ja aizdevēju un aizdevuma ņēmēju saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē, kā arī ja aizdevējs ir kredītiestāde vai krājaizdevumu sabiedrība, vai kapitālsabiedrība, kura saņēmusi speciālu atļauju (licenci) patērētāja kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai.

Fiziska persona - nerezidents:

 1. ienākums no algota darba;
 2. ienākums no profesionālās darbības;
 3. ienākums no mākslinieku, sportistu vai treneru profesionālās darbības Latvijas Republikā;
 4. ienākums no pienākumu pildīšanas Latvijas Republikā reģistrētas uzņēmējsabiedrības padomē vai valdē;
 5. ienākums no Latvijas Republikā reģistrētas personālsabiedrības;
 6. ienākums no Latvijas Republikā esoša nekustamā īpašuma izmantošanas ienākums no kustamā īpašuma izmantošanas Latvijas Republikā;
 7. personiskās palīgsaimniecības, piemājas saimniecības, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecības ienākums no lauksaimnieciskās ražošanas;
 8. ienākums no fiziskās personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, kā arī atbalsta summas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem meža īpašniekiem, kuriem meža apsaimniekošana nav saimnieciskās darbības veids samaksa par intelektuālo īpašumu;
 9. pensijas, kas izmaksātas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī pensijām pielīdzināms ienākums;
 10. ienākums no Latvijas Republikā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanas un citu kapitāla aktīvu atsavināšanas ienākums, izņemot ienākumu no finanšu instrumentu atsavināšanas, kuru apgrozību regulē Finanšu instrumentu tirgus likums;
 11. dividendes:
  • procentu ienākums un tam pielīdzināms ienākums, arī ar procentu ienākumu saistīts ienākums, izņemot:
  • procentu ienākumu no Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts un pašvaldību vērtspapīriem;
 12. procentu ienākumu, procentiem pielīdzināmo ienākumu, arī ar procentu ienākumu saistīto ienākumu no publiskā apgrozībā esošiem finanšu instrumentiem;
 13. ienākums no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas;
 14. ienākums no noslēgtajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu;
 15. papildpensijas kapitāls, kas veidojies no darba devēja veiktajām iemaksām privātajos pensiju fondos atbilstoši licencētiem pensiju plāniem un izmaksāts pensiju plānu dalībniekiem;
 16. ienākums no metāllūžņu pārdošanas;
 17. nekustamā īpašuma vērtības pieaugums vai tā daļa, kura iegūta, beidzoties nomas līgumam, un kuru nodrošināja iznomātajā īpašumā nomnieka veiktie rekonstrukcijas, restaurācijas, renovācijas, uzlabošanas vai citi kapitālie ieguldījumi, ja minēto pieaugumu vai tā daļu maksātājs nav kompensējis nomniekam;
 18. pārpalikuma daļa, kuru saņem normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem par atbalsta saņemšanu lauku attīstībai atbilstošas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedrs, atbilstoši viņa izmantoto kooperatīvās sabiedrības pakalpojumu apjomam;
 19. ienākums no dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības un dārzkopības kooperatīvās sabiedrības sadalītās peļņas;
 20. iznomāta personāla ienākums vai tam pielīdzināts ienākums neatkarīgi no tā, kas fiziskās personas labā saņem šo ienākumu;
 21. uzņēmumu izsniegtie skaidrās vai bezskaidrās naudas avansi ir pielīdzināmi algota darba ienākumam, ja par tiem nav veikti norēķini 90 dienu laikā pēc komandējuma vai darba brauciena beigām, bet pārējos gadījumos – 90 dienu laikā no skaidrās vai bezskaidrās naudas avansa izsniegšanas brīža;
 22. ienākums, kas veidojams no mūža pensijas apdrošināšanas līgumiem (ar uzkrāto fondētās pensijas kapitālu atbilstoši fondēto pensiju likumam), kas veidojas no apdrošinātāja piešķirtajām gratifikācijām;
 23. ienākumam pielīdzināmi aizdevumi;
 24. samazinātu aizdevumu procentu maksājumu radītais ienākums.

Attaisnotie izdevumi

Speciālie nodokļu režīmi

Būtiski: maksātāji, kas izvēlējušies iedzīvotāju ienākuma nodokļa speciālos režīmus nevar vienlaikus būt reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicēji vispārējā kārtībā (izņemot saimniecisko darbību saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.panta divpadsmito daļu – ienākuma gūšanas no īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas, nepiemērojot saimnieciskās darbības izdevumus) vai kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji.